اعمال قانون بیش‌از 6 هزار تخلف در جاده‌های خراسان‌جنوبی