دوم خرداد؛ نمایان ساختن جمهوریت نظام درعرصه بین المللی