آمریکا به دنبال از بین‌بردن دستاوردهای دفاعی کشور است/دبه درآوردن آمریکا قابل پیش بینی بود