نمایش ویژه مستند «بختک» برای حمایت از خانواده‌های کم بضاعت