روز آزادی خرمشهر، یادآور فتح فاتحان بر ناممکن‌ترین فرازهاست