روزهای روشن برای سرنوشت سیاه چای/کشاورزان درانتظار سیاست های جدید