پورغلامی گزینه اصلی سرمربیگری ملوان/مذاکره برای انتخاب مدیر عامل جدید