رزمایش بیت المقدس ۲۷ در نصرآباد جرقویه برگزار می شود