همایش ایمنی راهها و پیشگیری از سوانح و حوادث در سنقروکلیایی برگزار شد