اولین هواپیمای امدادرسان ایرانی تا ساعتی دیگر در جیبوتی فرود می آید