فردی که با وضع فجیع و بدن پاره پاره به جهنّم واصل شد!