بازرسان فیفا از نزدیک دیدار عراق وسوریه را نظارت می کنند