عطرافشانی مزار شهید روحانی فرد در آیین پایانی همایش بسیج رسانه