آزادی خرمشهر تبلور ظلم ستیزی و ولایت پذیری ملت ایران است