وزیر صنعت برای اجبار خودروسازان به خرید سرخآبی‌ها احضار می‌شود