گورکنها بلای جان میراث مازندران شدند/ زخم محرومیت بر تن تاریخ