داعش مسئولیت انفجار مسجد شیعیان عربستان را برعهده گرفت/ جهان محکوم کرد