منتظر تصمیم‌گیری نهایی برای واریز سهمیه خودروهای شخصی هستیم