این زوج با وزن کم کردن در عروسی بسیار زیبا و جذاب شدند