سپاه عاشورا: سالروز آزادی خرمشهر بزرگترین نماد مقاومت و پیروزی است