ابرقدرت های دنیا توان شکست سپاه را ندارند/ الگوی مظلومان جهان