دیزین میزبان جام جهانی اسکی چمن است/ دلایل عدم میزبانی همدان