محرومیت های بی شمار روستای موسی/کم آبی روستا در شرایط بحرانی است