نگارش «حوصله ندارم» به‌صورت مونولوگ/ یک فیلمنامه شهری دارم