ابوترابی الگوی استقامت و صبر و پایداری در راه اسلام بود