شش پومسه کار دختر به اردوي تیم ملی دانشجویان راه يافتند