«کمیته سوخت» هنوز واریز سهمیه بنزین خرداد را ابلاغ نکرده است