از قهرمانان ورزشی سال ۱۳۹۳ شهرستان چادگان تجلیل شد