آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی در 14منطقه و شهرستان لرستان برگزار شد