درخواست شرکت‌های فناوری از اوباما: با رمزگذاری داده‌ها مخالفت نکنید