المانیتور: ولایتی در بیروت و دمشق به دنبال چه بود؟