شش پومسه‌کار دختر به اردوی تیم ملی تکواندو دانشجویان راه یافتند