مکتبی که حسین(ع) را دارد در برابر استکبار سر خم نخواهد کرد