فعالیت رشته تیراندازی به اهداف پروازی بانوان کرمانشاه آغاز شد