موزه گنجینه نفت و دفاع مقدس در سه شهر کشور راه اندازی می شود