کنفرانس ان.پی.تی تاوان رویارویی آمریکا و اسرائیل در مذاکرات هسته ای را پرداخت