دانشگاه فرهنگیان از میان این قشر دانشجوی کارشناسی ارشد می پذیرد