در مسابقه زمان بوت گوشی های پرچم دار روز کدام سیستم برنده است؟