بیمه طلایی فرهنگیان پایتخت تا پایان شهریور امسال تمدید شد