پایان مسابقات آسیایی او-اسپرت در همدان/ دولت به جوانان توجه کند