توزیع سبدهای غذايی بالغ بر85 ميليون ريال میان خانواده های تحت حمایت