کاخ‌سفید‌حمله‌به‌نمازگزاران‌در‌عربستان‌را‌محکوم‌کرد