استقرار 80 درصد گونه های گیاهی استان یزد در شیرکوه