مسابقات همگانی بدمینتون در اردبیل بکار خود پایان داد