دست کوتاه بازار جهانی از هنر ۲۰۰ ساله/ سود هنرمندان در جیب دلالان