افتتاح معاملات قراردادهای آتی کنجاله سویا در ۱۶ خردادماه