موزه های خصوصی قابلیت افزایش مشارکت مردم درنگهداری میراث فرهنگی را دارد