شورای امنیت انفجار تروریستی مسجد شیعیان در عربستان را محکوم کرد