خسارت 6 میلیاردی در آتش سوزی بندر رستمی/ بیماری سرخک در جم و عدم پاسخ مسولین/ گناوه شهری با دوشهردار!