استاندار کرمانشاه:آشنایی با مفاهیم قرآنی به حفظ سلامت و معنویت جامعه کمک می کند